Məmmədova Səbinə Hidayət qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azerbaycan, Baki şəh. 
Təvəllüdü 23.03.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


02.00.01

Qeyri-üzvü kimya

Piperazinonun və N,N’-bis-(ortohidroksibenzil)törəmələri və onların əsasında keçid metal ionları ilə kompıeks birləşmələrin alənması, quruluşu və xassələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

6

 

13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yeni piperazinonun törəmələri alınmışdır. İQ-, UB-spektroskopiya, termogravimetriya, EPR, NMR, rentgen və magnetokimya metodları vasitəsilə ilə alınmış kompleks birləşmələrin tərkibi və quruluşları öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq bir sıra Şif əsaslarında və onların keçid metalların ionları ilə  komplekslərində azometin rabitəsinin natrium borgidridlə reduksiyası öyrənilmişdir. Koordinasiya olunmamış Şif əsasların azometin rabitənin reduksiya surəti liqandın quruluşundan, koordinasiya olunmuş Şif əsasların azometin rabitənin reduksiya surəti isə metal ionun təbiətindən asılılığı müəyyənləşdirilmişdir. Hidrogenləşmə reaksiyanın kinetik parametrləri təyin edilmişdir. Təcrubi nəticələrin əsasında metalların aktivlik ardıcıllığı qurulmuşdur ki, buda komplekslərin dayanlığlığı üçün müəyyən edilmiş İrving-Vilyams ardıcıllığının əksinədir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Циклоалкилирование крезолов 4-винилциклогексеном в присутствии катализатора Цеокар-2. Журнал Нефтехимия 2003, том 43, №2, с.133-136

2. Синтез и иследование N,N’-ди(-2-гидроксибензил)пиперазинона и его комплексов с ионами переходных металлов Cu(II), Co(II), Ni(II), V(IV). Азербайджанский химический журнал, Баку-2004,№2, с.20-24

3. Оксиранил- и тииранилзамещенные тиазолидиндион-2,4- и псевдотиогидантионы. Журнал  Химические Проблемы, 2004,№3, с.32-37

4. Влияние природы иона металла на скорость восстановления координированной азометиновой группы. Журнал общей химии, 2007, Вып.77, №10, с.1695-1699

5. Особенности состояния ионов Fe3+в аммонийной соли железомолибденовой гетерополикислоты 6-го ряда по данным ЭПР и ИКС. Азербайджанский химический журнал, Баку-2008, №2, с.141-145

6. Poli-N-vinilpirolidonun metal komplekslərinə tripsinin immobilizasiyanın tədqiqi. Журнал Химические Проблемы, 2010, №3, с.406-411

7.Особенности спектров ЭПР радикалов NO в Ti-Sb-оксидных катализаторах. Азербайджанский химический журнал, Баку-2013, №3, с.67-72

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1.”World Federation of Scientists” tərəfindən birillik təqaüdə laiq görülmüşdüm.

2. Çexiyada keçirilən Gənc Avropa Kimyaçılar konfrasında Azərbaycan təmsilçisi kimi iştrak etmişdim.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 119 
Vəzifəsi Neftin Geokimyası” şöbəsinin aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395619 
Mobil tel. (+994 50) 9646880 
Ev tel. (+994 12) 4589350 
Faks  
Elektron poçtu xim205@rambler.ru