Qasımova Reyhan Cavad qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 09.04.1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU)
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.15.12

“Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi”

“Dərin neft və qaz yataqları şəraiti üçün buxar-maye müvazinətinin hesablanması səmərəliliyinin artırılması”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

 

 

4
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qazkondensat sistemlərində faza çevrilmələrinin analitik bazası səmərəliləşdirilib və bu tədqiqat nəticələri əsasında nəql olunan qaz sistemlərində kondensat miqdarının təyin edilməsi üçün yeni hesabat üsulu yaradılmışdır. Bu üsul Daşgil-Qaradağ yıgım məntəqəsindəki separatorun son pilləsindən qazayırma zavoduna nəql olunan qazın tərkibindəki kondensat itgisinin miqdarının hesablanması üçün istifadə olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları 1. Abasov M.T. və s. “Изучение влияния критических свойств газов на процесс испарения углеводородных конденсатов” Azərb. MEA Xəbərləri,Yer elmləri, 2012, №3, səh. 49-54

2. Abbasov Z.Y. və s. “Qazların xüsusiyyətlərinin qazkondensat quyusunun quyudibi zonasının effektiv işlənməsinə təsiri” “Neftqazçıxarmada yeni texnologiyalar”. II Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Məruzələrin tezisi, Bakı, 6-7 sentyabr, 2012

3. Abbasov Z.Y. və s. “Çoxkomponentli karbohidrogen sistemlərin retroqrad kondensasiya prosesinin maye və qaz münasibətləri zəminində tədqiqi”. Azərb. MEA Xəbərləri,Yer elmləri, 2015, №1-2, səh. 48-52

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2010-2013-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Qazkondensat yataqlarının işlənməsi və istismarı” kafedrasında müəllimə 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsinin fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi, 30
Vəzifəsi AMEA Rəyasət Heyəti Yer Elmləri Bölməsinin elmi katibi
Xidməti tel. (+994 12) 4922843 
Mobil tel. (+994 55) 6267592 
Ev tel. (+994 12) 3750709 
Faks (+994 12) 4922843 
Elektron poçtu reyhan@list.ru