Cəfərova Raidə Sadıq qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 06.02.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Sənaye İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

04.00.17

“Neft  və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”

“Küryanı neftli-qazlı vilayətin pliosen çöküntülərinin karbohidrogen  qazlarının inert komponentləri və azot”
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

78

 

 

15

 

55
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın termal bulaqları qazlarında azot təzahürlərinin genetic xüsusiyyətlərini öyrənmiş, pliosen çöküntülərinin karbohidrogen qazlarında geliy, azot və arqon izotoplarının paylanması qanunauyğunluğunun aydınlaşdırmış, karbohid-rogenlərdə azotun təyin edilməsinin mass-spetro-metrik üsulunu, alunit mineralının mütləq yaşının təyin edilməsi üsulunu işləyib hazırlamışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. «Радиогеохронологические исследования габбро-диабазовых пластовых интрузий Ша-руро-Джульфинского антиклинория». Международная  конференция по изотопной геологии и геохронологии, ИГЕМ, Москва 2012. (соавтор)

2. Радиогеохронологические исследования метаморфизованных плагиогранитов в олис-тростроиовой толще Гейча-Гарабахской афио-литовой зоны Малого Кавказа (Азербайджан) Журнал «Геофизика» Баку, №1, 2012. (соавтор)

3. «Изотопный возраст Тутгунской группы гранитоидных интрузий и связанного с ними золоторудного оруденения (Азербайджан)». VII Международная научная конференция: «Вулканизм, биосфера и экологические про-блемы», Майкоп-Туапсе, 2013 год. (соавтор)

4. «Определение возраста Гызылбулагского золоторудного месторождения калий-орогоно-вым методом (Малый Кавказ)». Материалы Международного научного коллоквиума Измир ,Турция, 2013. (соавтор)

5. К вопросу применения экологически безвредных технологий выщелачивания золота из рудоносных зон черносланцевых комплек-сов южного склона Большого Кавказа». Материалы III Международной научно-практической конференции, город Воронеж, 2013. (соавтор)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları “Əmək veteranı”
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, AZ 1143, Hüseyn Cavid  prospekti, 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 
Mobil tel. (+994 55) 6192165 
Ev tel. (+994 12) 5971835 
Faks  
Elektron poçtu