Səmədova Rəfiqə Əhməd qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 11.07.1936 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

04.00.08

Petroqrafiya, vulkanologiya

“Böyük Qafqazın cənub yamacının Vəndam zonasının təbaşir  vulkanizmi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

20

 

50
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Böyük Qafqazın Cənub yamacının Vəndam zonasının maqmatik çöküntülərinin yaş və aormasiya sistematikasını aparmış və əldə edilən nəticələr paleovulkonoloji nəticələrin və Azərbaycanın maqmatizm və metomorfizim xəritəsinin qurulması üçün əsas olmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1. О золотоносности палеозойских отложений фундамента Лок-Гарабагской тектоно-магма-тической зоны Малого Кавказа.  Известия. Науки о Земле. №3, 2011. (соавтор)

2.Позднемеловой вулканизм Вандамской зоны (южный склон Большого Кавказа). VI Между-народная научная конференция. Майкоп-Туапсе, 2011.

3.Характерные особенности вулканизма Лок-Гарабагской зоны Малого Кавказа и роль их в формировании и локализации промышленных типов месторождений (Азербайджан).VII Меж-дународная научная конференция. Майкоп-Туапсе. 2013 (соавтор).

4. « К вопросу применения экологически безвредных технологий выщелачивания золота из рудоносных зон черносланцевых комплек-сов южного склона Большого Кавказа» Материалы III Международной научно-практи-ческой конференции, город Воронеж, 2013. (соавтор)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları “Əmək veteranı”
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Hüseyn Cavid  prospekti,119 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 
Mobil tel. (+994 51)8046091 
Ev tel. (+994 12) 5626795 
Faks  
Elektron poçtu