Məmmədova Pərvanə Əlifağa qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Res., Salyan rayonu
Təvəllüdü 25 iyul 1959il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru.
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


04.00.13

Faydalı qazıntı yataqlarının geokimyəvi üsullarla axtarışı

Qeyri-antiklinal neft və qaz yataqlarının axtarışı ilə əlaqədar olaraq Muğan monoklinalı torpaqaltı çöküntülərinin karbohidrogen qazlarının dəyişmə qanunauyğunluqları.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

4

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qeyri-antiklinal neft-qaz yataqlarının əmələ gəlməsi, karbohidrogen qazlarının genetikası, miqrasiyası məsələlərinin analizinin tədqiqi ilə məşğul olur.  Elmi tədqiqat sahəsi: Neft-qaz yataqlarının geologiya və geokimyası, neft-qaz yataqlarının qaz-geokimyəvi üsullarla axtarışı.
Elmi əsərlərinin adları

1.Муганская моноклиналь (геология, геохимия, перспективы нефтегазоносности) − мoнoграфия, Бakу, «Nafta-Рress», 2006 г,183 с.

2. Xəzərin tarixi və geologiyası – “Elm və həyat” jurnalı, 2010, №1.

3.Geomorfologiya və Dördüncü dövr çöküntülərinin geologiyası – Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı,«Təhsil» NPM, 2011il,134səh.

4.Petrol ve gaz yataklarının aranmasında jeokimyasal-planlama perspektifleri hakkında –67.Türkiye Jeoloji Kurultayı. Ankara, 14-18 nisan 2014.

5. Xəzər dənizinin ekoloji problemləri haqqında − “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalı, Bakı, 2014, №6, səh.52-55.

6. Neft-qazlılığı az öyrənilən sahələrdə qaz-geokimyəvi metodların tətbiqinin səmərəliliyi haqqında − BDU-nun “ Bakı universitetinin xəbərləri” jurnalı, 2015, №4, səh.98-104.

7. Azərbaycanın Dördüncü dövr çöküntüləri ilə əlaqədar olan qeyri-filiz faydalı qazıntıları haqqında − “Azərbaycanda Geofizika yenilikləri” elmi-texniki jurnalı, 1-2/ 2016, səh.45-47.

8. Xəzər dənizi və çay hövzələrindəki canlı aləmin neft mənşəli karbohidrogenlərin genezisində rolu− “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalı, Bakı, 2016, №4, səh.19-22.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Üniversitetinin Geologiya fakültəsinin “ Ümumi və tarixi geologiya” kafedrasında 0,5 ştat əvəzçiliklə baş müəllim, 2005-2016 il.

Digər fəaliyyəti  TQDK- da  (Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası) qəbul  imtahanlarında  imtahan rəhbəri
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ 1114, Bakı şəh., Hüseyn Cavid pr. 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 доп.144
Mobil tel. (+994 70) 9690579 
Ev tel. (+994 12) 5138721 
Faks  
Elektron poçtu pervana1@.mail.ru