Bağırbəyova Ofeliya Cəfər qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı 
Təvəllüdü 27 iyul 1934 il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi AZİİ (indiki  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


127

“Petrografiya, litologiya və mineralogiya”

Kiçik Qafqazın Şımalı-Şərq hissəsi qranitoid intruzivlərinin argon metodu məlumatlarına əsasən yaş bölgüsü

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120 dən cox onlardan 3 monografiya

 

40 dan cox

 

14
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ilk dəfə Azərbaycanda maqmatik əmələgəlmələrin  kalium – arqon üsulu ilə radiogeoxronoloji tədqiqatlar aparılmışdır. Nəticədə geologiyanın klassik üsülu ilə həlli mümkun olmayan Azərbaycanın  maqmatik geologiyasının bəzi koordinal məsələləri, xüsusən magmatik təkamülü,  filizsaxlayan zonaların guruluşunda iştirak edən intruziv və vulkanik törəmələrinin yaşlarının qarşılıqlı münasibətləri həll olunmuşdur.

Azərbaycanın bir sıra qızıl filiz və polimetal yataqlarının radioloji yaşının təyinatı  aparılmış və onların magmatizmlə əlaqəsi müəyyən edilmişdir (Qədəbəy, Daşkəsən, Qızılbulaq, Balakən, Katexçay və s.).

Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin ofiolit kompleksinin suxurlarının izotop yaşı təyin edilmişdir. Alınan məlumatlar  tədqiq olunan rayonun geoloji inkişafını yeni aspektdə təsəvvür etməyə imkan vermişdir. Radiogeoxronoloji tətqiqatlar əsasında Saatlı  ifrat dərinlikli quyunun  vulkanogen əmələgəlmələrin kəsilişinin  yaş bölgüsü aparılmışdır, Dağlıq Talışın qələvi- bazaltoid komplekslərinin yaş bölgüsü müəyyən edilmişdir.

Alunitlərin yaşının təyinatının yeni metodikası işlənilmiş, alunitin kalium – arqon geoxronometriyası üçün  yararlı olunması eksperimental olaraq  sübut edilmiş və Alunitdaq, Kırvakar və s. yataqlarının alunit    minerallaşmasının yaşı təyin edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları Bağırbəyova О.C., Cəfərova R.S. Радиогеохронологические исследования метаморфизованных плагиогранитов в олистостромовой толще Гейча-Карабахской офиолитовой зоны Малого Кавказа (Азербайджан). Geofizika, 2012 г, №1.

Bağırbəyova О.C., Cəfərova R.S.  Установление источника рудного вещества и времени алунитовой минерализации Загликского месторождения по изотопным данным. "Geoxronoloji izotop sistemlər, onların öyrənilmə usulları, geoloji prosesslərin xronologiyası"  izotop geoxronologiya üzrə 5ci Rusiya konfransın materialları, Rusiya, Moskva, İGEM RAN, 2012г.

Bağırbəyova О.C., Cəfərova R.S. Age definition of Gyzylbulaq copper-cold ore deposit (L.Caucasus) by potassium-argon method. International Earth science colloqium of the Argean region LESCA. Izmir, Turkiye, 2012.

Əlizadə X.Ə., Bağırbəyova О.C. Использование цеолитов и бентонитовых глин для решения экологических проблем в нефтегазоносных областях. АNT, Bakı, 2013, №6.

Bağırbəyova О.C., Cəfərova R.S. Изотопный возраст Тутхунской группы интрузивов и связанного с ними золоторудного оруденения (Азербайджан). "Vulkanizm, biosfer və ekoloji problemləri" XVII Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Rusiya, Maykop, Tuapse, 2013г.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393242 
Mobil tel. (+994 70) 3297952 
Ev tel. (+994 12) 5139743 
Faks (+994 12) 5372287 
Elektron poçtu dilazer@yandex.ru