Əliyeva Lalə İsmayıl qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gəncə ş., Azərbaycan 
Təvəllüdü 1932 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmlər namizədi 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


04.00.09

Paleontologiya və stratiqrafiya

“Qərbi Azərbaycanın Akçaqıl mərtəbəsinin mol-yusklu faunasının paleoekoloji xarakteristikası” 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

56

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qərbi Azərbaycanın Aqcagil regiomərtəbəsinin molyuska faunası paleoekoloji aspektdən öyrənil-miş və Aqcagil dənizinin paleobinomik şəraiti bərpa olunmuşdur.

Abşeron yarımadasında (stratotip rayon) Abşeron regiomərtəbəsi üçün  lektostratotip kəsiliş müəy-yən edilmişdir.

Orta Kür çökəkliyində Aqcagil və Abşeron regio-mərtəbələri üçün istinad kəsilişləri müəyyən edil-miş, regiomərtəbələrin bölgü sxemləri tərtib olunmuşdur. 
Elmi əsərlərinin adları 1.Azərbaycan ərazisinin və Xəzər dənizinin Azər-baycan sektorunun litoloji-paleocoğrafi xəritələri-nin Atlası.  44 xəritə. Bakı, “Nafta-Press” nəşriyyatı. 2005.İki xəritənin (Aqcagil və Abşeron əsrləri) həmmüəllifi.

2. Azərbaycanın Aqcagil və Abşeron regimərtəbə-lərinin stratiqrafiyası. “Azərbaycanın geologiyası” monoqrafiyasında. Tom 1. Stratiqrafiya. Mezozoy və Kaynozoy. Bakı, “Nafta-Press” nəşriyyatı. 2007. (həmmüəllif).

3. Azərbaycanın ərazisində Abşeron əsrinin (ilkin Pleosen) iqlim şəraiti haqqında. “Azərbaycanın geologiyası” mövzusunda  Respublika Elmi Kon-fransının materialları. Bakı,  “Bakı Universiteti” nəşriyyatı. 2010.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   Azərbaycanın paleontoloqlar cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikasının “Əmək Veteranı”
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan MEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid pr., 119, Bakı, AZ1143, Azərbaycan 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+99412) 5010141 
Mobil tel. (+994 51) 7500281 
Ev tel. (+994 12) 5384198 
Faks  
Elektron poçtu