Əliyeva Lalə İsmayıl qızı

 

Anadan olduğu yer Gəncə ş., Azərbaycan 
Təvəllüdü 1934
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı04.00.09

Paleontologiya və stratiqrafiya

“Qərbi Azərbaycanın Akçaqıl mərtəbəsinin mol-yusklu faunasının paleoekoloji xarakteristikası” 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

48

 

10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın abşeron (eopleystosen) və ağcagıl (üst pliosen) regiomərtəbələrinin paleontoloji, biostratiqrafik, paleoekoloji və paleocoğrafik elmi-tədqiqat sahələri üzrə mütəxəsisdir.

İlk dəfə olaraq o, Qərbi Azərbaycanın ağcagıl regiomərtəbəsinin molyuska faunasını paleoekoloji aspektdə tədqiq etmişdir. Vjkyuska faunasının sistematik tərkibinin paleoekoloji analizi nəticəsində Ağcagıl dənizində faunanın yaşamış olduğu paleobionomik mühiti (dərinlik, qrunt, suyun duzluluğu, temperaturu) aydınlaşdırmış, dənizi əhatə edən quruda isə paleocoğrafi şəraitləri (iqlim, relyef, bitkiörtüyü heyvanat aləmi) bərpa edilmişdir.

Abşeron yarımadasında Abşeron regiomərtəbəsi üçün lektostratotipik kəsilişi, Orta Kür depresiyasında isə ağcagıl və abşeron regiomərtəbələri üçün istinad kəsilişləri ayırmışdır. Regiomərtəbələrin fauna kompleksləri ilə əsaslandırılmış bölgü sxemləri tərtib edilmişdir və kəsilişlər üzrə litoloji, paleomaqnetik və radiometric xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla stratonların həcmi, stratiqrafik sərhədləri dəqiqləşdirilmiş və onların stratiqrafik vəziyyətləri Azərbaycanın Ng-Q sisteminin xronostratiqrafik sxemində və Beynəlxalq şkalada ağcagıl və abşeron stratonlarının stratiqrafik vəziyyətləri aydınlaşdırılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları 1. Стратиграфия акчагыльского (верхний плиоцен) и абшеронского (эоплейстоцен) региоярусов. Стратиграфия Абшеронского региояруса. Геология Азербайджана. Том I. Стратиграфия. Баку, 1997, 2007. Соавтор А.В.Мамедов.

2. Атлас литолого-палеогеографических карт Азербайджана. 44 карты. Объяснительная записка. Баку, 2005. Соавтор 2-х карт (для агчагыльского и абшеронского веков) А.В.Мамедов .

3. Стандартные хроностратиграфические подразделения антропогена. Материалы VII Международной конференции посвященной тематике «Новые идеи в науках о Земле». Том I. Москва, 2007.

4. О климатической обстановке абшеронского века на территории Азербайджана. Материалы Республиканской научной конференции посвященной тематике «Геология Азербайджана». Баку, БГУ, 2010.

5. О климатической обстановке акчагыльского века на территории Азербайджана. Материалы XIV Всероссийской палинологической конференции, посвященной тематике «Актуальные проблемы современной палинологии». Москва, 2017. Соавтор В.Г.Шахбазова.

6. Палеонтологический Атлас четвертичной (квартер) системы Азербайджана. Баку, 2017. Соавтор Атаева Э.З. (по моллюсковой фауне абшеронского региояруса).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycanın paleontoloqlar cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikasının “Əmək Veteranı” medalı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5010141,

(+994 12) 5100146 

Mobil tel. (+994 51) 7500281 
Ev tel. (+994 12) 5384198 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu