İsmayılova Gülxar Hacı qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı, Azerbaycan 
Təvəllüdü 1960.26.02 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

04.00.17

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı.

Azərbaycanın Şamaxı-Gobustan rayonunun paleogen-miosen çöküntülərinin karbohidrogen potensialı və kollektorluq xüsusiyyətləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

 

13

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Geolojy-tektonik faktorları nəzərə alınaraq, KH potensialı, eləcə də onun realizə olunma şəraiti üçün stratiqrafik və əlverişli dərinlik intervallarının müəyyən edilməsi, onların yığılmasının təşkili mexanizmi düzgün başa düşməyə imkan verir. Bu mexanizm və süxurların həcm süzmə xüsusiyyətləri və onların sahə üzrə dəyişmə qanunauyğunluqları haqqında əldə edilmiş məlumatlar KH-lərin yeni yataqlarının axtarişı istiqamətlərinin düzgün seçiminə və eləcədə onlarn faza vəziyyətinin proqnozlaşdırılmasına imkan yaradır.

Bir sıra metodik məsələlərin həlli (nümunələrin seçimi və onların analizi, əldə edilmiş məlumatların izahı) süxurların KH potensialının tədqiqinin geokimyəvi metodlarının inkişafına imkan yaradır.

Elmi əsərlərinin adları 1. О коллекторских свойствах пород ПТ в интервале глубин 5-6км, в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности больших глубин. Сборник тезисов 1-ой международной конференции «Углеводородный потенциал больших глубин: энергетические ресурсы будущего-реальность и прогноз», Баку, 2012, ст.211-213.

2. Литолого-фациальные основы нефтегазоносности нижнеплиоценовых пород Южно-Каспийского бассейна. Материалы VII Всероссийского литологического совещания, Новосибирск, 28-31 октября 2013г.ст.393-396.

3. Механизм формирования месторождений нефти и газа в Южно-Каспийском бассейне (на примере месторождения Гюнешли). Москва, Геология нефти и газа, научно-технический журнал №1, 2013, ст. 44-47. (Həmmüəlliflər  Feyzullayev Ə.Ə.)

4.Об изменение петрофизических свойств пород в связи с падением давления в длительно разрабатываемых нефтегазовых месторождениях. Баку, Геофизические новости в Азербайджане, научно-технический журнал № 3, 2013, ст. 3-13. (Həmmüəlliflər  Feyzullayev Ə.Ə.)

5.Анализ литофациальной характеристики нижнеплиоценовых пород Южно-Каспийского бассейна. Москва, Геология нефти и газа, №2, 2014, ст.19-23.

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  EAGE-nin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Javid, 119 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (219) 
Mobil tel. (+994 50) 5036347 
Ev tel. (+994 12) 5303910 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu gulkhar@rambler.ru