Şirinov Faiq Maqsud oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 18.11.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU) 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

04.00.08

Petrografiya, vulkanologiya

Kiçik Qafqaz Tutğun qrupu qranitoidlərinin əmələgəlmə şəraiti və onlarla əlaqədar olan filizləşmə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2 müəlliflik  şəhadətnamələri   
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Кiçiк Qafqazın granitoid və dayka süxurlarının təsnifatı, onların əmələgəlmə şəraiti, metallogenik xüsusiyyətlərinin ixtisaslaşdirilması ilə müxtəlif elementlərə geokimyəvi ixtisaslanmasının növləri və formalara ayrılması, maqmanın differensiasiya inkişafinda nadir gələvilərinin davranışı, filizlərin intruziv maqmatizmlə bağlılığı və s. təyin edilmişdir.     
Elmi əsərlərinin adları
  1. Минералого-геохимические особенности медно-полиметалличесих рудопроявлений бассейна р. Тутхун. Тематич.сб.науч.трудов   Геология и  генезис цветных металлов Азербайджана. Изд-во БГУ, 1984.
  2. Петрохимический  фактор как косвенный поисковый признак обнаружения редко-метальной  минерализации.  Сб.  докладов республиканской науч.-практич. конференции: Университетская наука- производству Изд-во БГУ, 1984.
  3. Вулканизм и полезные ископаемые Гуаймаро (Куба) и Сарыбабинского синклинория (Азербайджан). В тематич.сб.науч.трудов: Вулканизм и полезные ископаемые Азербайджана. Изд-во АГУ.1985.
  4. Низкотемпературные рудные формации   центральной части Севано-Акеринского рва. В тематич.сб.науч.трудов:Магматические и рудные формаци Азербайджана. Изд-во АГУ. 1986. 
  5. К петротектонике палеогеновых интрузивов бассейна р. Тутхун (центральная часть Малого Кавказа).Всб.матер.науч.конфер .АН Азерб.ССР. Изд-во Элм. 1987.
  6. Условия формирования палеогеновых гранитоидов центральной части Малого Кавказа (по результатам  термобарических анализов).  Изд-во Элм,  № 4, 1987. 
  7. Особенности геохимической специализации Тутхунской  группы интрузивов Малого Кавказа. В тематич.сб.науч.трудов: Геохимия  и  минералогия рудных месторождений  Азербайджана.     Изд-во БГУ. 1990.  
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Təşəkurnamələr və mükafatlar 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Javid pr., 119 
Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 – 45 əlavə. 217  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 49752885 
Elektron poçtu