Mirzəyeva Dilquşa Ramzey qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı
Təvəllüdü 10 noyabr 1967 il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


05.15.06 (indiki 2525.01)

“Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı”

Relaksasiyalı süzülmə proseslərinin hidrodinamik tətqiqat üsulları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

 

1
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bircins mayenin relaksasiyası süzülməsinə dair düz və tərs məsələlər üzrə tədqiqatlar aparılmışdır. Bu tədqiqatlar vasitəsilə bir sıra xətti relaksasiyalı süzülmə modelləri üçün bəzi düz və tərs məsələlərin riyazi qoyuluşlarının adekvat olmadıgı göstərilmişdir. Bu məsələlər həm relaksasiya effektlərinin layın işlənmə göstəricilərinə təsirinin qiymətləndirilməsində, həm də lay parametrlərinin hidrodinamik üsullarla təyin olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdirlər. Onların adekvat riyazi qoyuluşları verilmişdir. Relaksasiyalı süzülmə modelləri üçün düz və tərs məsələlərin zamana görə yüksək tərtibli bir diferensial tənliyə görə deyil, aşagı tərtibli diferensial tənliklər sistemi üçün, yaxud zamana görə birinci tərtibli inteqro-difirensial tənlik vasitəsilə təzyiqin və süzülmə sürətinin relaksasiyası nəzərə alnmaqla özlü-elastiki mayenin elastiki məsaməli mühitdə  süzülməsi modeli, elastiki mayenin relaksasiyalı sıxılan və sürüşkən məsaməli mühitlərdə Darsi qanunu ilə süzülməsi modeli və ideal qazın sürüşkən məsaməli mühitlərdə süzülməsi modeli üçün konkret məsəələr qoyulmuş və həll edilmişdir. Özlü-elastiki mayenin elastiki layda süzülməsi və elastiki mayenin relaksasiyalı sıxılan layda Darsi qanunu ilə süzülməsi modelləri üçün həm laboratoriya, həm də mədən şəraitində quyudibi təzyiqin bərpası məlumatlarına əsasən layın süzülmə və relaksasiyalı parametrlərinin tapılmasına imkan verən düsturlar alınmışdır. Tədqiq olunan süzülmə modelləri üçün çoxsaylı hesabatlarla neft layının işlənmə dinamikasına relaksasiya effektlərinin təsiri öyrənilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları Z.A.Kərimov, D.R.Mirzəyeva   Исследование некоторых задач фильтрации однородной упругой жидкости к галерее и скважине в релаксационно-сжимаемом и ползучем пластах.  AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, 1999-cu il, № 2, s.36-45

D.R.Mirzəyeva   О фильтрации идеального газа в ползучем пласте. AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, 2000-cu il, №2, s.60-64

М.Т.Аbasov, Z.A.Kərimov, D.R.Mirzəyeva  К оценке точности одного гидродинамического метода определения фильтрационных и релаксационных параметров пласта. AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, 2001-cu il, №2, s.27-38

M.T.Abasov, Z.A.Kərimov, D.R.Mirzəyeva, T.Sh.Kazimova   About determination of  the parameters of creeping and relaxation compressible    beds accordingly to the data of hydrodynamic investigations of wells. AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, 2006-ci il, №1, s.59-64

М.Т.Аbasov, Z.A.Kərimov, D.R.Mirzəyeva  About determination of the parameters of creeping bed accordingly to the data of hydrodynamic investigations of wells– Материалы республиканской научной конференции, посвящ. 100 летию Ш.Ф.Мехтиева  «Актуальные проблемы геологии» . –Bakı, 2010ci il 21-22 dekabr.,s.254-255.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2004 cü ildən  Bakı Dövlət Universitetində “Tətbiqi riyaziyyat” fakultəsində müəllim 
Digər fəaliyyəti  AMEA Geologiya İnstitutunun nəzdindəki D.01.081 Dissertasiya şurasının elmi katibi
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 
Mobil tel. (+994 50) 7788533 
Ev tel. (+994 12) 5139743 
Faks (+994 12) 5372287 
Elektron poçtu dilazer@yandex.ru