Salahov Əzim Sadıq oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Kəlbəcər rayonu 
Təvəllüdü 01.10.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (Bakı  Dövlət  Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2515.01 

“petrologiya, vulkanologiya”

“Kürdəmir-Saatlı basdrılmış qalxımının yura maqmatik formasiyasının petroloji xüsusiyyətləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 20

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Cənubi Qafqazın depression zonalarında (Kür çökəkliyi) vulkanizmin təkamülünün əsas  qanunauyğunluqları aşkar olunmuş və onun fəaliyyətinin mürəkkəb dövri-istiqamətli xarakterə malik olduğu müəyyən edilmişdir. Dövrü xarakter vulkanik fəaliyyətin hər bir etapında oxşar petroloji və geokimyəvi xüsusiyyətlərə malik süxurların əmələ gəlməsi ilə, istiqamətli xarakter isə zaman keçdikcə qələviliyin artması ilə təzahür olunur.

Müxtəlif geodinamik şəraitdə formalaşan süxurların dəqiq petroloji və geokimyəvi tədqiqi əsasında qədim vulkanik vilayətlərdə paleogeodinamik və paleotektonik rekonstruksiyalar həyata keçirməyə imkan verən indikator petroloji və geokimyəvi meyarlar işlənib hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları 1.  Mesozoic volcanic series of intermountain depressions in Black Sea and Southern Caspian region, Ankara, Turkey, 1992 (co-author: R.N.Abdullaev)

2. Геологический разрез Саатлинской сверхглубокой скважины, в кн. Саатлинская сверхглубокая,  Баку, Nafta – Press, 2001 (cоавторы: Р.Н. Абдуллаев, А.С. Остроумова, А.А. Кременецкий и др.) 

3. Особенности глубокозалегающих мезозойских отложений Куринской межгорной  впадины и их нефтегазоносность, Москва, ГЕОС, 2005

4. Особенности проявления мезозойского вулканизма Куринской межгорной впадины, Екатеринбург, ИГГУр., 2011

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   Azərbaycan  geoloqlarının Milli Komitəsi
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H. Cavid pr. 29A, Bakı, AZ1143
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 55) 4805406
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu azimxp@gmail.com