Əsədov Əli İsmayıl oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbayсan Respublikası, Ağсabədi rayonu
Təvəllüdü 07.05.1931
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye institutu (hal-hazırda ADNA) 1955-ci il
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad25.25.01

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Təbəqəli və linzaşəkilli müxtəlif cinsli kollektor şəraitində neftin su ilə sıxışdırılmasının tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

83

 

20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bircinsli və qeyribircinsli laylarda fiziki-kimyəvi, fiziki üsullarla təsir etdikdə çox fazlı maye siste­minin məsaməli mühitdə hərəkət etmə mexa­niz­mi eksperimental tədqiqatlarla öyrənil­mişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. İşlənmiş sulfat turşu məhlulu ilə quyudibi zo­naya təsir üsulunun işlənməsi (müəlliflə), AMEA Xəbərlər Yer elmləri, №3, 2008.

2. Layın bəzi elektrofiziki parametrlərinə məsa­məli mühit tərkibi təsirinin tədqiqi (müəlliflə), AMEA Xəbərlər Yer elmləri, №1, 2010.

3. Elektrik cərəyanı sahəsi və səthi fəal maddənin neftin su ilə sıxışdırılmasına təsirinin tədqiqi (müəlliflə), ANT, №3, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Geologiya və Geofizika İnstitutu, layın fizika və kimyası şöbəsi, Bakı, H.Cavid pr.119.
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4905602
Mobil tel. (+994 55) 8091405
Ev tel. (+994 12) 4283295
Faks  
Elektron poçtu