Əliyev Alı Bakir oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Beyləqan şəh. 
Təvəllüdü 17 dekabr 1981
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universtiteti
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


2002.01

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

İçərisində qeyri-bircins maye saxlayan deformasiya olunan boruda dalğalar
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32

 

5

 

4
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Onun elmi işlərində müxtəlif axın rejimlərində mayenin hərəkəti zamanı hidrozərbə dalğalarının yayılmasının müxtəlif riyazi modelləri qurulmuş və praktiki baxımdan istifadə olunan təzyiq impulsunun və mayenin dinamik özlülüyünün dalğanın yayılma sürətindən asılılığı müəyyən edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, turbilent axın rejimində hidrozərbə dalğalarının amplitudu daha tez sönür. Dalğa amplitudunun dəyişməsi əsasən borunun özlü elastiki reologiyasından və hidravlik müqavimətdən asılı olur.
Elmi əsərlərinin adları
  1. Əliyev A.B. Dəyişən en kəsikli boruda mayenin laminar  axın rejimində hidrozərbə dalğalarının  riyazi modelləşdirilməsi. «Maşınşünaslıq”, Bakı, 2013, s. 58-61.
  2. Əliyev A.B., Mövsümova A.H. Dəyişən en kəsikli boruda mayenin laminar  axın rejimində hidrozərbə dalğalarının  yayılması. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri adlı respublika elmi konfransının materialları”, 07-08 may, Bakı, 2013, s. 58-62.
  3. Əliyev A.B., Mövsümova A.H. “Elastiki boruda özlü mayenin hərəkəti zamanı yaranan xətti dalğalar”. Bakı Dövlət Universitetinin hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı 15-16 noyabr 2012-ci il, s. 23-28.
  4. Амензаде Р.Ю., Алиев А.Б., Руфуллаева С.А. Распространение волн в жидкости, протекающей в упругой трубке с учетом вязко-упругого трения окружающей среды. Бакинский Государственный Университет, Баку, 2013, s. 88-94.
  5. Алиев А.Б.Распространение волн в жидкости, протекающей в упругой трубке с учетом вязкоупругого трения окружающей среды». Международный научный журнал «Наука и Мир», 2015,№ 6. с. 10-14.
  6. Алиев А.Б. Движение жидкости в оболочке с учетом жесткости внешней среды. Международный научный журнал «Наука и Мир», 2016, с. 14-18.
  7. Алиев А.А., Султанова Г.А. Пульсационное движение двухфазной баротропной жидкости в упругой полубесконечной трубе с переменным круговым сечением. Международный научный журнал «Наука и Мир», №7 (35),  2016,  vol.1, c. 10-17.
  8. Алиев А.А. О пульсационном движении несжимаемой вязкоупругой жидкости в упругом трубопроводе. Международный научный журнал «Наука и Мир»,2016. № 11 (39). T. I. c. 8-9.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Bakı Dövlət Universiteti, müdafiə şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti  AMEA, Geologiya İnstitutunda Gənc alimlər və mütəxəsislər  şurasında sədr müavini
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ 1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H. Cavid prosp. 119
Vəzifəsi “Tektonofizika və geomexanika” şöbəsinin böyük elmi işçisi
Xidməti tel. (+994 12) 5105617
Mobil tel. (+994 50) 3652317
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu aliyev.a@rambler.ru