İbadzadə Afaq Cəfər qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Şəki, Azərbaycan
Təvəllüdü 1943 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texniki elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


02.00.13

Neft kimyası və neft kimyası sintezi

CaA seoliti ilə neft fraksiyalarından paraffin karbohidrogenlərinin ayrılması
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
  1. İbadzadə A.C. Abbasov O.R. Qobustanın yanar şistlərinin geokimyası və piroliz məhsullarının tətbiq sahələri. AMEA Geologiya İnstitutunun əsərləri, Bakı, 2008, № 36, s.58-67.
  2. Аббасов О.Р., Ибадзаде А.Д., Хасаева А.Б., Гусейнов А.Р., Ахундов Р.В., Балогланов Э.Э. Углеводородный потенциал глубокопогруженных отложений Гобустана (Азербайджан) (на основе горючих сланцев и нефтеносных пород, выбросов грязевых вулканов). XIV международная конференция «Ресурсовоспро-изводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр», Москва, 2015, с. 342-343.
  3. Əliyev Ad.A., Abbasov O.R., İbadzadə A.C. və başq. Azərbaycanda yanar şistlərin istifadə perspektivləri. AMEA Xəbərlər Məcmuəsi, 2015, cild 2, №1, s. 43-47.
  4. Алиев Ад.А., Белов И.С., Ибадзаде А.Д. Горючие сланцы Азербайджана (геология, геохимия и перспективы их использования). Труды института геологии,  2002, № 30, с. 5-24.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, H. Cavid 119 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 
Mobil tel. (+994 50) 4071970 
Ev tel. (+994 12) 5382546 
Faks  
Elektron poçtu