Əsgərov Əfzələddin Dağbəyi oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Kəngərli rayonu, Qarabağlar kəndi 
Təvəllüdü 1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5719.01

Folklorşünaslıq

Azərbaycan sehrli nağıllarında qəhrəman: səciyyəsi və mənşəyi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40 elmi məqalə, 1 tezis

 

6


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfə doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri Oğuznamə yaradıcılığının dinamikası və onun tarixində baş verən mühüm hadisələrin etnik proseslər və tarixi hadisələrlə əlaqəsinin öyrənilməsi.
Elmi əsərlərinin adları 1. Ədəbiyyat tarixinə etnocoğrafi yanaşma və oğuz xalqları ədəbiyyatı problemi // Dədə Qorqud” elmi- ədəbi toplusu, 2002∕1, s.106-113

2. Türkmanlar: etnogenez prosesi // “Azərbaycan” ədəbi-bədii jurnal, 2003, №10, s. 136-146

3. Ozmaq nəğməsi və poetik forması haqqında // Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplusu, 2003, № 1861, s. 31-51

4. Qalın Oğuz bəyləri toyum oldu- “Dədə Qorqud” kitabında qədim hərbi qələbə mərasiminin izi // Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplusu, 2006, № 1, s. 3-9

5. Oğuznamələr və Rəşidəddin Oğuznaməsi // “Ortaq Türk Keçmişindən Ortaq Türk gələcəyinə” V Uluslararaslı folklor konfransı, 2007, s. 86-93

6. Oğuznamələrin etnik auditoriyası və funksiyası //“Azərbaycan” ədəbi-bədii jurnal, 2007, №9, s. 148-166

7. Çaqatay medeniyyetinin kurşawyında yazılan “Oguznamalaryın” monqollaşdyrylmasy barada // OGUZNAMA YORDUMU-TARYNY VE MEDENİ ÇEŞME HÖKMÜDE. Halkara ylmy maslahatyn nutuklaryn gısgaca beyanı, 2010-nji oktyabr, Aşgabat, s.53

8. Atasözü İçerikli Oğuznameler ve Muhammedali Oğuznamesi // Turan. Akademik İlim,Fikir ve Medeniyet Dergisi, sayı: (2.Dönem) 8, 2009, s.159-166

9. Oğuznamelerde Müslüman-Oğuz ve Oğuznamelerin Meydana gelmesi meselesi // Kültür Evreni. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 2009, s. 322-335

10. «Огузнаме» Фазлаллаха Рашид-ад-дина и «Родос¬ловная туркмен» Абу-л-Гази хана Хивинского об истории огузов // Народна творчıсть та етнологıя. № 1, Kiev- 2014 (347), s. 44-48

11. Oğuz-namelerin şiirsel yapısı ve emsal-i Muhammed Ali el-yazısı // Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 1, 2014, s. 69-80

12. Reşideddin oğuznamesi: sözlü gelenek ve müellif metni // Вестник Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби. Серия филология. №4-5(150-151), 2014, s. 22-27

13. Ceremony “Toum” in the “Book of Dede Gorgud”// İnternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS). № 4(9), 2015, s. 108-114

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1995-ci ildə Azərbaycan Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutuAZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4981621
Mobil tel. (+994 51) 8930026 
Ev tel. (+994 12) 5631403 
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu efzeleddinesger@gmail.com