Mənsimova Zümrüd İbrahim qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zaqatala rayonu  
Təvəllüdü 19.02.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, filologiya 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5719.01

Folklorşünaslıq

Zaqatala aşıq mühiti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Zaqatala aşıq mühiti ilə bağlı araşdırmalar  
Elmi əsərlərinin adları 1. Zaqatala aşıq mühiti. Bakı, 2014-cüil, 216 s (monoqrafiya)

2. Aşıq  mühitinin çağ­daş nüma­yən­dəsi Aşıq Mə­dət. Azər­baycan filoloji fikrinin aktual problemləri.Gənc tədqiqat­çıla­rın elmi kon­fran­­­sı­nın məqalə və tezisləri) III ki­tab.Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002, səh-10-14;

3. Zaqatalada Novruz adətldəri. Elmi axtarışlar XI toplu (Filologiya məsələlərinin xüsusi buraxılışı), Bakı: Nurlan, 2004, 205-208

4. Zaqatalalı Aşıq Dalğının ya­radı­cılığına dair. Dədə Qorqud,Elmi-ədəbi toplu, III. Bakı: Səda, 2006, 117-128

5. Zaqatalalı Aşıq Mədətin yara­dı­cılığında ictimai-siyasi əx­laqi və dini-ürfani görüşlər.AMEA Folklor İnstitutu «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» IV uluslararası folklor konfransı,Bakı: Səda, 2006, 487-493

6. Zaqatala aşıqları və qaçaqçılıq hərəkatı (Aşıq Bəkir və Aşıq Hüseynin həyat və yaradıcılığı əsasında), Dədə Qorqud,Elmi-ədəbi toplu, IV. Bakı:Nurlan, 2007, 69-78

7. Zaqatalalı el şairi Ramazanın sənətkarlıq irsi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, (iyirmi üçüncü kitab), Bakı, Nurlan, 2007, 90-98

8. Azərbaycanda Yunus ve Tap­tuk­ Emre Mezarlarının Kita­be­le­ri ve bölgede Mevlit tören­le­rin­de okunan şiirleri. UluslararasıYunusEmreSem­po­z­yu­mu. 8-10 ekim 2008, AksarayUniversitesiAksaray- Türkiye, Səh-5

9. Zaqatala aşıq mühitində saz-tənbur ifaçılıq əlaqələri. Xəbərlər (Humanitarelmlər seriyası,1-2),Bakı: Elm-2009,170-179

10. Zaqatalafolklormühitindətən­bur­ladeyilənhaylalar. Xəbərlər (Humanitarelmlər seriyası,3-4),Bakı: Elm-2009, 155-162

11. Общественно-политические мо­ти­вы и тема патриотизма в твор­честве ашугов Зака­тал­ъ­с­ко­го ре­гио­на Азер­бай­д­жана.Хабаршы вестник. (Серия филологическая), Алма­ты: №1-2, 2010. 252-257

12. Aşıq Abdüləzim Zaqatala aşıq mühitinin nümayəndəsi kimi. Elmi axtarışlar.( Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə,tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri), Bakı: 2010. 290-298

13. Aşıq Əzim. Aşıqsansa söz de­mə­yə haqlısan  (tərtibçi və ön sözün müəllifi Zümrüd Səmə­do­va), Bakı: Nurlan, 2010 ( tərtib kitabı)

14. Aşıq Valeh poeziyasında və­tən­­pər­vər­lik və təbiət (Zaqa­ta­la aşıq mü­hi­tinin nüma­yən­dəsi ki­mi). Dədə Qorqud, Elmi-ədəbi toplu I, Bakı: Nurlan, 2011, 96-104

15. Aşıq Valeh. Könlüm ayrılmayır Göyçə gölündən (redaktor və ön sözün müəllifi Zümrüd Sə­mə­­do­va­dır). Redaktor və ön sözün müəllifi. Bakı: Elm və təhsil nəşriyyatı, 2012, 231 səh.

16. Zaqatala folklor mühitində Qara­bağ mövzusu.Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivər mövzusunda Respublika elmi konfransın mateialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, 190-200.

17. Muğanlılı Aşıq Sabir yada­cılı­ğına bir nəzər (Za­qа­tala aşıq mühütünün nümayəndəsi kimi). Folklorşünaslıq məsələləri (Elmi-nəzəri və ədəbi-bə­dii jurnal) № 1, Elm və tənsil, Bakı-2012, 120-128

18. Aşıq Mədət və Bəhrinaz das­ta­nı. Aşıq sənətinin tarixi inkişaf yolları və Aşıq Şəmşir mərhələsi­ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları.Bakı, Nurlan, 2013. 363-373

19. Azərbaycan məişət-mərasim folklorunda azərbaycançiliq vəmultikultural dəyərlər (Zaqatala folklor materiallari əsasinda). Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” adlı beynəlxalq konfransın MATERİALLAR TOPLUSU, Bakı-2016, səh-213-221

20. Azərbaycan  folklorunda   xalq oyunlarının yeri və rolu  (Zaqatala folklor örnəkləri əsasında). İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq eli konfransın materialları, Bakı, Elm və təhsil 2016, 305-315.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Folklor İnstitutunun Gənc alimlər və mütəxəssilər şurasının üzvü 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Rəyasət Heyəti, AZ1001, Bakı ş, İstiqlaliyyət küç., 30 
Vəzifəsi Elmi katib  
Xidməti tel. (+994 12) 4925385
Mobil tel. (+994 55) 5765235 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu zumrudibrahimqızi@gmail.com