Hüseynov Hüseyn Cəlil oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Füzuli rayonu, Qaraxanbəyli kəndi 
Təvəllüdü 20.12.1978 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı05.17.07 ;  01.04.13

"Yanacağın kimyası və texnologiyası" və "Elektrofizika, elektrofiziki qurğular"

Elektrofiziki proseslər əsasında elektroenergetikanın ekoloji məsələlərinin həlli üzrə effektiv üsullar 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

11


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Elektrik qazboşalmalarının təsirləri şəraitində, müxtəlif təbiətli adsorbentlərdən istifadə edərək, enerji sistemlərinin ətraf mühitə gətirdiyi əsas çirkləndiricilər olan CO, CO2, NOx, SOx, H2S, CH4və digər qazların, maye yanacaq tərkibində olan kükürd birləşmələrinin, sənaye tullantı sularının tərkibində mövcud olan çoxsaylı çirkləndirici maddələrin elektrik qazboşalmalarının təsiri şəraitində adsorbsiya üsulu ilə effektiv təmizlənməsi, qazboşalmalarının təsirləri şəraitində desorbsiya proseslərinin xüsusiyyətləri, böyük həcmlərdə atmosfer havasının tərkib hissəsinin tənzimlənməsi, ozon qazının sintezinin elektron texnologiyası, atmosferin ozon qatına təsir edən amillərin araşdırılması, odluq qurğularının effektivliyinin yüksəldilməsi. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Həşimov A.M., Hüseynov H.C., Qurbanov K.B., Muradova R.A. Elektrik qazboşalmasının təsiri şəraitində reallaşan adsorbsiya proseslərinin fiziki anlayışları. // Fizika, 2008, XIV cild, №1, s.26-28

2. Həşimov A.M., Hüseynov H.C., Qurbanov K.B., Muradova R.A. Sənaye tullantı sularının təmizlənməsinin yeni effektiv texnologiyası. // Energetikanın problemləri, 2008, №2-3, s.84-91

3. Həşimov A.M., Qurbanov K.B., Hüseynov H.C. Təbii qazın emalında ekoloji problemlərin həlli üzrə yeni texnoloji prosesin tətbiqi. // Ekologiya və Həyat fəaliyyətinin mühafizəsi. V Beynəlxalq elmi konfrans Sumqayıt, 2004, s.72-73

4. Həşimov A.M., Qurbanov K.B., Hüseynov H.C. Elektrik qazboşalmaları şəraitində desorbsiya prosesi. // Fizika institutu, Xəbərlər, 2008, XXVII cild, №2, s.79-82

5. Həşimov A.M., Qurbanov K.B., Hüseynov H.C. Ozon qazı sintezinin elektron texnologiyası. // Fizika, 2008, XIV cild, №4, s.65-66

6. Hüseynov H.C. Atmosferdə ozon qazının təmizlənməsinə təsir edən faktorların təcrübi tədqiqi. // Fizika, 2009, XV cild, №1,s.50-52

7. Гашимов А.М., Гусейнов Г.Дж., Гурбанов К.Б // К решению экологических вопросов энергетических систем.// Беларусь. Респ. Минск. Энергетика, 2010, №4, с. 30-35

8. Табатабаи Дж.М., Рзаев Ф.Т., Гасанов М.А., Гусейнов Г.Дж . Решение некоторых экологических вопросов энергосистем с использованием электрических воздействий // ТРЕ-2002. First Inter¬na¬tio¬nal Conference on Technical & Physical Prob¬lems in Power Engineering/ Baku, 23-25 April 2002, Baku, p.354-355

9. Mehdiyev T.R., Gurbanov K.B., Huseynov H.J. Some electrophysical processes in power engineering objects at effect of the electrical discharges //4th International Conferen¬ce on Technical and Physi¬cal Problems of power Engi¬neering, TPE-2008, 4-6 September 2008, Pitesti, Romania, p.IV-34 – IV-36

10. A.M. Həşimov, K.B. Qurbanov, H.C. Hüseynov. Energetika sistemlərinin ekoloji problemlərinin həllində elektrofiziki proseslər. // Fizika, 2011, XVII cild, №2, seksiya az, s.3-11

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Gənclər Mükafatı Laueratı
Əsas iş yeri və ünvanı

Elm və təhsil idarəsi, AZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30

AMEA Fizika İnstitutu,AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131

Vəzifəsi Rəis müavini

Aparıcı elmi işçi 

Xidməti tel. (+994 12) 4972128
Mobil tel. (+994 50) 3233732
Ev tel. (+994 12) 5393444
Faks  
Elektron poçtu huseyn-1978@mail.ru