Əyyubov Məzəddin Rauf oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MSSR, Culfa şəhəri   
Təvəllüdü 18 iyun 1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva S.Ordconikidze adına İdarəetmə İnstitutu 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5309.01

Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti

Əmək məhsuldarlığının artırılması yoları (Azərbaycan SSR neft mamaşınqayırma sahəsinin materialları əsasında).

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34


5


25 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. 1984-1985-ci illərdə “İttifaqneftmaş” Sənaye Birliyinin F.Dzerjinsk adına maşınqayırma zavodunun yeni elmi əsaslı idarəetmə mexanizmi işlənmiş və müəssisənin SSRİ-də keçirilmiş ittifaq miqyaslı iqtisadi təcrübədə səmərəli fəaliyyətidə tətbiq edilmişdir.   

2. 1985-1986-cı illərdə Azərbaycanda ilk dəfə 16 sayda  “Keyfiyyətin idarə olunmasının Kompleks Sistemi”nin idarəetmə standartları elmi əsaslarda işlənmiş və Neftmaşınqayırma Kompleksinin F.Dzerjinsk adına maşınqayırma zavodunda tətbiq edilmişdir.  

3. 1986-1987-cı illərdə “İttifaqneftmaş” Sənaye Birliyinin müəssisələrində, həmçinin SSRİ Neft və Kimya maşınqayırma Nazirliyinin analoji texnoloji avadanlıqlar istehsalı üzrə ixtisaslaşmış müəssisələrində Azərbaycanda ilk dəfə F.Dzerjinsk zavodda işlənmiş və təcrübədən keçi-rilmiş yeni iqtisadi idarəetmə modeli tətbiq edilmişdir.   

4. 1994-1998-cı illərdə “Azneftkimyamaş ” Dövlət Şirkətinin müəssisə və təşkilatlarının fəaliyyətinin bazar iqtisadiyyatına uyğun  elmi əsaslı yeni idarəetmə mexanizminin işlənmiş  və yeni idarəetmə mexanizmi Şirkətin fəaliyyətində tətbiq edilmişdir.

5. 2002-ci ildə Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi islahatlar Mərkəzində Azərbaycanda ilk dəfə maddi istehsalat sferası müəssisələrinin iqtisadi fəaliyyətində gəlirlərin yaranması və bölünməsinin yeni metodoloji əsası işlənmişdir. Bu yeni metodoloji əsasda müəssisələrin investisiya qoyuluşları imkanlarının müəy-yənləşdirilməsi metodikası tərtib edilmiş və Azərbaycanda investisya siyasətinin müəyyənləşdirilməsində tətbiq edilmişdir.  

6. 2002-ci ildə Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi islahatlar Mərkəzində Azərbaycanda ilk dəfə ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətində investisiya qoyuluşlarının sərfəlilik həddi konsepsiyası irəli sürülmüşdür. Bu konsepsiya əsasında Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşlarının sərfəli həddlərinin – minimum və maksimum həddlərinin müəyyənləşdirilməsi metodikası tərtib edilmişdir. Bu metodika ilk dəfə 1995-2002-illər dövrü üçün Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşlarının minimum və maksimum həddlərinin hesablanmasında tətbiq edilmişdir.   

7. 2003-ci ildə Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi islahatlar Elmi Tədqiqat Mərkəzində Azərbaycanda ilk dəfə ölkə iqtisadiyyatlarının inkişaf sürətlərinin müəyyənləşdirilməsinin metodoloji əsası işlənmiş və hesablama metodikası tərtib edilmişdir. 1995-2003-cü illər dövrü üçün  Azərbaycanın və Ermənistanın iqtisadiyyatlarının inkişaflarının müqayyisəli təhlilində tətbiq edilmişdir.

8. 2003-2005-ci illərdə ilk dəfə ölkə iqtisadiy-yatının uzunmüddətli dövrdə silsilə xüsusiyyətli dinamik fəaliyyətinin qanunauyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində Furye funksiyasının tətbiqinin metodologoyası işlənmiş və hesablama metodikası tərtib edilmişdir.

9. 2005-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan iqtisadiyya-tının daha uzun müddətli  (30-40 il)  dövrdə dina-mik silsilə fəaliyyətinin iqtisadi-riyazi modeli tərtib edilmiş və bu əsasda Azərbaycan iqtisadiyyatıda XX-ci əsrdə keçmiş nəzər və XXI-ci əsrdə gələcəyə baxış proqnoz ssenarilərinin qurulmasına tətbiq edilmişdir.

10. 2009-2010-cu illərdə ilk dəfə Azərbaycan iqtisadiy-yatının “davamlı inkişaf” iqtisadi kateqoriyasının elmi əsaslı mahiyyəti açıqlanmış, “davamlı inkişaf” iqtisadi kateqoriyasının hesablama metodikası işlənmiş və Azərbaycan iqtidadiyyatında XX-ci əsrdə davamlı inkişafının riyazi tənliyinin  müəyyən edilməsində tətbiq edilmişdir.

11. 2005-2007-ci illərdə ilk dəfə ölkə iqtisadiyyatlarının dayanıqlı fəaliyyətinin iqtisadi eyniliyi tərtib edilmişdir. Bu iqtisadi eynilik əsasında Azərbaycan iqtisadiyyatının  dayanıqlı fəaliyyətinin zəruri və kafi şərtləri kriteriyaları müəyyənləşdirilmiş və Azərbaycan iqtisadiyyatının 2001-2012-ci illər ərzində fəaliyyətinin tədqiqatlarında tətbiq edilmişdir.  

12. 20012-2013-cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının silsiləli dinamik fəaliyyətində sürətli inkişafın ölkə iqtisadiyyatının silsilə fəaliyyəti dövrünə təsiri hesabanmış və gələcəyə baxış proqnozlarının qurulmasında tətbiq edilmişdir. 

13. Ölkə iqtisadiyyatının təhlükəsiz fəaliyyətinin əsas eynilikləri tərtib edilmiş və Azərbaycan iqtisadiyyatında 2012-ci ildən sonrakı dövründə böhran mərhələsinin formalaşması müəyyənləşdirilmişdir.

14. Azərbaycan iqtisadiyyatında yaranan risklərin (təhlükələrin) idarəolunması Konsepsiyasının əsas müddəaları təklif edilmişdir.

15. Azərbaycanın 2030-cu il dövrünədək davamlı inkişaf strategiyasının konseptual baza müddəaları təklif edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Всемерное повышение производительности труда – задача социальная. Тезисы доклада во всесоюзной научно-практической конферен-ции ЦК КП Азербайджана, института соци-ологиических исследований АН СССР, АН Азерб. ССР., г. Баку, 1986 г.

2. Некоторые аспекты управления произво-дительностью в промышленности. Материалы научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР, Баку – 1988 г.

3. Экономическая модель предприятия в условиях самоокупаемости и самофинансиро-вания.  Брошюра, АзНИИНТИ, серия “Машиностроение”, г. Баку, 1989 г.

4. Производительность труда и стоимость произведенной  продукции в плоскости ценообразования. Известия АН Азербайджан-ской ССР, серия экономики, № 2, 1989 г.

5. Вопросы экономической эффективности производства на предприятиях нефтяного машиностроения Азербайджана. ВНИИНТИ, “Депонированные научные работы” № 10 (216), 1989 г.

6. Prospect of development of a machine-building complex of Azerbaijan.  Тезис  доклада на  научной конференции “Энергетические проблемы в Азербайджане”,  Экоакадемия, Баку, 1994.

7. Yeni idarəetmə mexanizmi yeni idarəetmə fəlsəfəsi tələb edir.  “Azərbaycan” qəzeti, 24 yanvar, 1996 il.

8. Bazar iqtisadiyyatına keçid və sənaye kompleksi.  Azərbaycanda islahatlar. Jurnal “Məşvərət”, №7, 2001, Bakı.

9. ТНК и Социально-экономическое значение их присутствия в Азербайджане. //Материалы научно-практической kонферен-ции. “Глобализация экономики, региональная интеграция, влияния этих процессов на трудящихся государств-участников СНГ”   Февраль 2002 г. Москва.

10. Azərbaycan Respublikası milli təsərrüfatında investisiya siyasətinin bəzi metodoloji məsələləri. Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri. AzİİN İİM, Elmi əsərlər toplusu, III buraxılış, səh. 118-141, Bakı, 2002 il.

11. Azərbaycan İqtisadiyyatının 1992-2002-ci illər ərzində inkişafının sosial – iqtisadi nəticələri və maddi istehsalat sferasının təkrar strukturulaşdırılmasının  maliyyə  təminatı. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi  İnkişaf  Nazirliyinin  İslahatlar  Mərkəzi. Elmi hesabat. Bakı, 2002 il.

12. Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi məsələləri.               // “Azərbaycanda sahikarlıq fəaliyyətinin prob-lemləri” Beynəlxalq Elmi-praktiki konfransının materialları. Бакı, 2003 il.

13. 2003-cü ilin birinci yarısında Aərbaycanın Milli İqtisadiyyatının fəaliyyətinin makroiqtisadi  nəticələri. Büraşura. Bakı, “Nicat-N” mətbəəsi 2003 il.

14. Ölkənin mili maraqları sisteminin bəzi metodoloji məsələlələri və müstəqil Azərbaycanın iqtisaidi strategiyasının sosial nəticələri. Материалы международной практической конференции “Переход от плановой к рыночной экономике и модели экономического развития”. Баку, изд. “Гянджлик”, 2003 г. 

15. Azərbaycanda sahibkarliq fəaliyyətinin inkişafında gizli iqtisadiyyatın formalaşması meyilləri. Bakı, Jurnal “Koalisiya” № 12, 2003 il.

16. Система экономической безопасности Азербайджана. Bakı, “Arbitraj”. Analitika,  № 8, 2004 il.

17. Dünyada kasıb ölkələrin daim mövcudluğunun  ümumdünya iqtisadi qanunu. //Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universitetinin “Ümumdünya ictimayyətin inkişafında Türk dünyası” Beynəlxalq elmi-praktiki simpoziumunun materialları. Bakı, 24-26 may 2004 il.

18. Some Results of a Decade of reforms and Prospects for the Social and Economic Development of the AzerbaijanRepublic. Quarterly International Economic Journal REFORMA, July 2004, p. 57-61, Bishkek, Kirgizia.

19. Стратегия управления: Пять принципов президента Алиева. “Арбитраъ”, Экономика, № 15,  2005 il.

20. Переходный период Азербайджанской экономики закончился.

“Арбитраъ”, Экономика, № 15,  2005 il.

21. Модель  устойчивого функционирования экономики страны. Azİİ ETİ. “İqtisadi inkişaf elmi-praktiki jurnal, 2007 il, № 1, səh. 14-22, Bakı..

22. Azərdaycanın iqtisadiyyatı sisteminin silsiləli  fəaliyyəti və gələcək dövrün proqnozlaşdırılması. Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya. İqtisadi və beynəlxalq münasibətlər. II beynəlxalq konfrans. Qafqaz unversiteti. Bakı may 2007 il. II kitab, səh. 693-700.

23. Условия устойчивого функционирования экономики страны.

//Евразийский мир: многообразие и единство. Материалы научно-практической конферен-ции.  г. Казань, 11 мая 2007 г. Сб. научных  ст., в 2-ух  томах, Т. 2, г.  Казань, Познание, 2007 г. стр. 91-100.

24. XXI-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan İqtisadiyyatının dayanıqlı fəaliyyətinin zəruri və kafi şərtləri. Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, N 4, 2012-ci il,  səh. 12-20.

25. XXI-ci əsrin birinci onilliyində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf  tipi və investisiyaların multiplikativ effektləri. Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası,  N 1,  2013-ci il.

26. Ölkədə mineral xammal və alternativ enerji ehtiyyatları //Azərbaycan Regionlarında tarazlı və rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətləri. Monoqrafiya. Bakı: Elm, 2013, səh. 97-133 .

27. Azərbaycan iqtisadiyyatının silsiləli fəaliyyətinin xüsusiyyətləri. Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, N 3,  2013-ci il. Səh.11-22.

Elmi əsərlərinin adları 1. Всемерное повышение производительности труда – задача социальная. Тезисы доклада во всесоюзной научно-практической конферен-ции ЦК КП Азербайджана, института соци-ологиических исследований АН СССР, АН Азерб. ССР., г. Баку, 1986 г.

2. Некоторые аспекты управления произво-дительностью в промышленности. Материалы научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР, Баку – 1988 г.

3. Экономическая модель предприятия в условиях самоокупаемости и самофинансирования.  Брошюра, АзНИИНТИ, серия “Машиностроение”, г. Баку, 1989 г.

4. Производительность труда и стоимость произведенной продукции в плоскости ценообразования // Известия АН Азербайджанской ССР, серия экономики, № 2, 1989 г.

5. Вопросы экономической эффективности производства на предприятиях нефтяного машиностроения Азербайджана. ВНИИНТИ, “Депонированные научные работы” № 10 (216), 1989 г.

6. Prospect of development of a machine-building complex of Azerbaijan.  Тезис  доклада на  научной конференции “Энергетические проблемы в Азербайджане”,  Экоакадемия, Баку, 1994.

7. Yeni idarəetmə mexanizmi yeni idarəetmə fəlsəfəsi tələb edir.  “Azərbaycan” qəzeti, 24 yanvar, 1996 il.

8. Bazar iqtisadiyyatına keçid və sənaye kompleksi.  Azərbaycanda islahatlar. Jurnal “Məşvərət”, №7, 2001, Bakı.

9. ТНК и Социально-экономическое значение их присутствия в Азербайджане. //Материалы научно-практической kонферен-ции. “Глобализация экономики, региональная интеграция, влияния этих процессов на трудящихся государств-участников СНГ”   Февраль 2002 г. Москва.

10. Azərbaycan Respublikası milli təsərrüfatında investisiya siyasətinin bəzi metodoloji məsələləri. Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri. AzİİN İİM, Elmi əsərlər toplusu, III buraxılış, səh. 118-141, Bakı, 2002 il.

11. Azərbaycan İqtisadiyyatının 1992-2002-ci illər ərzində inkişafının sosial – iqtisadi nəticələri və maddi istehsalat sferasının təkrar strukturulaşdırılmasının  maliyyə  təminatı. Azərbaycan Respublikasınınİqtisadi   İnkişaf  Nazirliyinin  İslahatlar  Mərkəzi. Elmi hesabat. Bakı, 2002 il

12. Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi məsələləri.   // “Azərbaycanda sahikarlıq fəaliyyətinin prob-lemləri” Beynəlxalq Elmi-praktiki konfransının materialları. Бакı, 2003 il.

13. 2003-cü ilin birinci yarısında Aərbaycanın Milli İqtisadiyyatının fəaliyyətinin makroiqtisadi  nəticələri. Büraşura. Bakı, “Nicat-N” mətbəəsi 2003 il.

14. Ölkənin mili maraqları sisteminin bəzi metodoloji məsələlələri və müstəqil Azərbaycanın iqtisaidi strategiyasının sosial nəticələri. Материалы международной практической конференции “Переход от плановой к рыночной экономике и модели экономического развития”. Баку, изд. “Гянджлик”, 2003 г. 

15. Azərbaycanda sahibkarliq fəaliyyətinin inkişafında gizli iqtisadiyyatın formalaşması meyilləri. Bakı, Jurnal “Koalisiya” № 12, 2003 il.

16. Система экономической безопасности Азербайджана. Bakı, “Arbitraj”, Analitika,  № 8, 2004 il.

17. Dünyada kasıb ölkələrin daim mövcudluğunun  ümumdünya iqtisadi qanunu. //Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universitetinin “Ümumdünya ictimayyətin inkişafında Türk dünyası” Beynəlxalq elmi-praktiki simpoziumunun materialları. Bakı, 24-26 may 2004 il.

18. Some Results of a Decade of reforms and Prospects for the Social and Economic Development of the Azerbaijan Republic. Quarterly International Economic Journal REFORMA, July 2004, p. 57-61, Bishkek, Kirgizia.

19. Стратегия управления: Пять принципов президента Алиева. “Арбитраъ”, Экономика, № 15,  2005 il.

20. Переходный период Азербайджанской экономики закончился. “Арбитраъ”, Экономика, № 15,  2005 il.

21. Модель  устойчивого функционирования экономики страны. Azİİ ETİ. “İqtisadi inkişaf elmi-praktiki jurnal, 2007 il, № 1, səh. 14-22, Bakı..

22. Azərdaycanın iqtisadiyyatı sisteminin silsiləli  fəaliyyəti və gələcək dövrün proqnozlaşdırılması. Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya. İqtisadi və beynəlxalq münasibətlər. II beynəlxalq konfrans. Qafqaz unversiteti. Bakı may 2007 il. II kitab, səh. 693-700.

23. Условия устойчивого функционирования экономики страны. //Евразийский мир: многообразие и единство. Материалы научно-практической конферен-ции.  г. Казань, 11 мая 2007 г. Сб. научных  ст., в 2-ух  томах, Т. 2, г.  Казань, Познание, 2007 г. стр. 91-100.

24. XXI-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan İqtisadiyyatının dayanıqlı fəaliyyətinin zəruri və kafi şərtləri. Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, N 4, 2012-ci il,  səh. 12-20.

25. XXI-ci əsrin birinci onilliyində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf  tipi və investisiyaların multiplikativ effektləri. Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası,  N 1,  2013-ci il.

26. Ölkədə mineral xammal və alternativ enerji ehtiyyatları //Azərbaycan Regionlarında tarazlı və rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətləri. Monoqrafiya. Bakı: Elm, 2013, səh. 97-133 .

27. Azərbaycan iqtisadiyyatının silsiləli fəaliyyətinin xüsusiyyətləri. Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, N 3,  2013-ci il. Səh.11-22.

28. Особенности модели экономической интеграции Азербайджана // Materials of the X International scientific and practical conference, "Proceedings of academic science", 2014. Volume 2 / Economic science / Govermance. Law. Political science. Philosophy. Sheffield. Science and education LTD, İSBN 978-966-9736-05-6. səh. 21-41.

29. Ölkənin iqtisadi inteqrasiya modelinin əsas eynilikləri // Azərbaycan MEA İqtisadiyyat İnstitutu. Elmi əsərlər, IV buraxılış, № 4-2014, İSBN-978-9952-454-32-1. səh. 13-20.

30. Ölkədə sosial-iqtisadi risklərin (təhlükələrin) idarə olunmasında qeyri-dəqiq məntiq metodologiyasının aspektləri // Azərbaycan MEA İqtisadiyyat İnstitutu. Elmi эsərlər, № 3-2015, İSBN-978-9952-454-32-1. səh. 41-49.

31. Ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətində yaranan risklərin (təhlükələrin) idarəolunması Konsepsiyasının əsas müddəaları // Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, 2015 (mart-aprel). İSBN-0321-1630. Səh.14-26.

32. “Azərbaycan-2030: Davamlı inkişaf strategiyası Dövlət Proqramı”nın iqtisadi konseptual baza müddəaları // Azərbaycan MEA İqtisadiyyat İnstitutu. Elmi эsərlər, № 6-2015, İSBN-978-9952-454-32-1. səh. 57-67.

33. Economic conceptual basic provisions of “Azerbaijan-2030: the State Program of sustainable development strategy” // İnternational Jurnal of Economiks ənd Society Vol.2, İssue 5 (March 2016), İCES Foundation, Memphis USA, İSBN 2376-3973, səh. 122-127.

34. Ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətində makroiqtisadi mənfəətin yaranması şərtinin metodoloji əsası // Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, 2016 (yanvar-fevral). İSBN-0321-1630.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Turizm İnstitutu. Baş müəllim, “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri vəzifəsini icra edən. 2006-2007il, 2009-2011 illər.   
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393152 
Mobil tel. (+994 55) 7744574 
Ev tel. (+994 12) 5648190 
Faks  
Elektron poçtu atieconomy.kafedra@mail.ru