Salayeva Zülfiyyə Kamil qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Pedoqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.05

Botanika

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Zanbaqkimilərin və Süsənkimilərin biomüxtəlifliyi, introduksiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 


3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Aparılan çoxillik tədqiqatlar zamanı Zanbaqkimilərə aid 27 növ, 3 variasiya, Süsənkimilərə aid 24 növ, 10 variasiya müəyyən edilmişdir, bunlardan 5 növ və 1 variasiya Muxtar Respublika üçün ilk dəfə verilmişdir. Hər iki fəsiləni əhatə edən 10 jinsə aid 51 növün təyinediji jədvəlləri tərtib edilmişdir. Formasiyaların və assosasiyaların təsnifatı verilmiş və 21 növün yeni yayılma arealı göstərilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1.Naxcıvan  MSSR-da geofitlərin üstün olduğu subalp çəmənləri və onların təsərrüfat əhəmiyyəti. //Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Məruzələr,  çild XLIV, tom 11 Bakı, 1988, s. 65-67

2.Naxçıvan MR florasında Zanbaqçiçəklilər (

LiliaceaeYuss.)fəsilələrinin sistematik təhlili //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXVI cild, Bakı, 2006, s.458-461.

3.Naxçıvan MR florasında Süsənkimilər fəsiləsinin (

İricaceaeJuss.)  sistematik təhlili. //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məruzələr, № 1-2, Bakı, 2007, s.55-58

4. Naxçıvan MR florasında Zanbaqkimilərin (

LiliaceaeYuss.) bioekoloji xüsusiyyətləri //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Xəbərlər, Bakı, Elm, 2007,  № 1-2, s. 35-41.

5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının geofit bitkiləri və onların xalq təsərrüfat əhəmiyyəti. //Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası , №1 (26), NDU, 2009, s. 43-46 

6.Some rape species of geophytes of NakhichivanAR, Azerbayjan. //Proceedings of the IV İnternational, Young Scientisis Conference “ Biodiversty, Ekologi,Adaptation, Evolution” Odesa, 2009, p.27-28

7. Naxçıvan  Muxtar Respublikası florasında yayılan tülpan  (

TülipaL. )  növlərinin  introduksiyası //Biomüxtəliflik və bitkilərin introduksiyası. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının 75 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, 23-24 senyabr, 2009-cu il, Bakı, II hissə, s.143-147

8. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Laləvər (

FritillariaL) cinsinin sistematik təhlili //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutu  Elmi Əsərləri, İİ cild Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2010, s.175-179

9. Naxçıvan  Muxtar Respublikası florasında Hiasintkimilər fəsiləsinin (

HyacinthaceaeBatsch) sistematik təhlili //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası    Botanika İnstitutunun elmi əsərləri Cild XXXI, səh.42 – 45

10. Naxçıvan  Muxtar Respublikası  florasında yayilan  Ilan soğani (

MuscariMill.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri  //AzərbaycanMilli Elmlər Akademiyası  Naxçıvan Bölməsi     Xəbərlər, Təbiət və texniki elmlər seriyası,  Cild 8, № 4, Naxçıvan  «Tusi»,  2012, s.135-142

11. Naxçıvan Muxtar Respublikasında zəfəran (

CrocusL.) cinsinin taksonomik tərkibi və təyinedici açarı // “Botnika bağlarında və Dendroparklarda Landşaft Memarlığı” V Beynəlxalq konfrans 5-8 noyabr 2013, Bakı, s. 355-360
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutu 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Aparıcı elmi işci 
Xidməti tel. (+994 36) 5450199 
Mobil tel. (+994 51) 8075859 
Ev tel. (+994 36) 5454777 
Faks  
Elektron poçtu ZülfiyyəSalayeva@rambler.ru