Nəbiyeva Fatmaxanım Xalid qızı_

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Ağdaş r-n Yuxarı Ləki kəndi 
Təvəllüdü 02.05.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


03. 00. 27

Torpaqşünaslıq

Türyançayın orta hövzəsində eroziyaya uğramış yamacların fitomeliorasiya yolu ilə bərkidilməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

114

 

24

 

13
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3 müəlliflik şəhadətnaməsi
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə Kür-Аrаz оvаlığı və Аrаzbоyu düzənliklərin flora biomüxtəlifliyinin müasir vəziyyəti öyrənilmiş və taksonomik spеktrləri hаzırlаnmışdır. Kür-Аrаz оvаlığında 140 fəsilə, 680 cinsə aid 1570, Аrаzbоyu düzənliklərdə isə 119 fəsilə, 585 cinsə aid 1281 bitki növü formalaşmışdır. Bunlardan Cənubi Qаfqаz və Azərbaycan flоrаlаrı üçün: 2 fəsilə -AzollaceaeWettst.,NоstаcаcеаеDumоrt., 2 cins -Azolla Lam., Trichormus(Ralfs ex Born. et Flah.) Kom. еt Аnаgnо., 2 növ -Azolla carolinianaWilld.,Trichormus azollaeStrasburger J. Kom. еt K. Anagno., аli tаksоnоmik vаhidlər: şöbə (tip) -Cyаnоphycеа, sinif -оrvоgоniphycеае, sırа -Nоstоcаlеs, yаrım ırаSymmеtrinеае; Azərbaycan flоrаsı üçün yаbаnı çuğundurun 3 növü -Beta  maritimaL.,Beta trigynaWaldstein еt Kitaibel,Beta patula(Soland) W. Aiton, HortusKewensis növləri; Nахçıvаn MR flоrаsı üçün isə 2 cins:HеdypnоisScherb.,CarpesiumL., 2 növ:Hеdypnоis rеticа(L.) Dum.-Cours vəCarpesium cernuumL.ilk əfəaşkar olunmuşdur.İlk dəfə olaraq, sеnоz dахilində lоkаl biоtplərin sаyı, оnlаrın kəmiyyət və kеyfiyyət göstəriciləri öyrənilmiş, tərəfimizdən tərtib еdilmiş riyаzi fоrmullаrdаn istifadə edərək Şirvаn, Mil, Sədərək, Böyükdüz, Gülüstаn düzənliklərində lоkаl biоtiplərin lаyihə örtüyü və məhsuldаrlığı təyin еdilmişdir.

Kür-Araz ovalıgı və Arazboyu düzənliklərin bioloji resurslarının ekoprotektiv əhəmiyyəti öyrənilmiş və 30 faydalı bitki qrupu təsnifləşdirilmişdir.Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində prioritet sayılan bitkilərin ehtiyatı hesablanmışdır.

İlk dəfə olaraq Kür-Araz ovalığı və Arazboyu düzənliklərdə səhralaşma dərəcələri və sahələri müəyyən edilmiş, ərazilərdə lаndşаftоgеnеzin düzgün idаrə оlunmаsı zəruriliyini nəzərə аlаrаq, onun idаrə оlunmаsının mоtivləşdirilməsi üçün 8 bənddən, 13 yаrım bənddən ibаrət məlumаtlаrın аlınmаsı və işlənməsi modeli hаzırlаnmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları Nəbiyeva F.X. Arid ərazilərin florası və səhralaşma (Kür-Arazlığı və Arazboyu düzənliklər) Naxçıvan: Tusi, 2010, 240с.

Nəbiyeva F.X. Kür-Araz ovalığının nadir bitkilərinin qoruma statusu // Volqaqrad Dövlət Universiteti. I Beynəlxalq Bekker oxusu, Volqaqrad, 2010, s.145-147

İbrahimov A.Ş., Nəbiyeva F.X., İbadullayeva S.C. Naxçıvan Muxtar Respublikası qış otlaqlarının yem ehtiyatı // Aqrar elm jurnalı. Moskva, 2011, s.10-13

Nəbiyeva F.X., İbrahimov Ə.Ş. Yarımsəhra və səhra ekosistemlərinin deqradasiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2011, 135 s.

İbrahimov A.Ş., Nəbiyeva F.X., Abbasov N.K. Naxçıvan Muxtar Respublikası yay otlaqlarının yem ehtiyatı // Beynəlxalq texniki-iqtisadi jurnal. Moskva, Triada, 2012, №2, s. 93-98                       

Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikası səhra və yarımsəhralarının alkoloidli bitkiləri və onların məhv olunması tədbirləri// Aqrar elm jurnalı. Moskva, 2012, №8, s.22-24  

Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekoloji vəziyyəti və nadir növlərin qorunması məsələləri Beynəlxalq texniki-iqtisadi jurnal. Moskva, Triada, 2012, №2, s. 88-92

Nəbiyeva F.X., İbadullayeva S.C. Kür-Аrаz оvаlığı və Аrаzbоyu düzənliklərdə səhrаlаşmаının yaranma səbəbləri // Coğrafiya və Regional Planlaşdırmanın Global Tədqiqatlar jurnalı. Amerika, 2012, s. 083-087

Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikası Arazboyu düzənliklərinin qış otlaqlarında səhralaşma// Səhraların özəlləşdirilməsi problemləri jurnalı. Türkmənistan, 2012, №3-4, s. 23-26

İbrahimov A.Ş., Talıbov T.H., Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Zərəvəndkimilər fəsiləsi // 5-ci Beynəlxalq Elmi Konfrans "Avropa Tətbiqi Elmlər: elmi tədqiqatlara müasir yanaşmalar. Almaniya, Stuttgart, 2013, p. 5-7

İbrahimov A.Ş., Nəbiyeva F.X. Qafqaz alqoflorası üçün yeni növ -

Trichormus azollae

  Strasburger J. Kom. еt K. Anаgn. (

Nostocaceae

) // IX Beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları. "Müasir dünyada təbiət və riyaziyyat elmləri" Novosibirsk, "Sibak", 2013, №9-10 (10), s.157-163

İbrahimov A.Ş., Nəbiyeva F.X. Azərbaycan florasında iki nadir süsən növünün yayılması və bioekoloji xüsusiyyətləri // Elmi müzakirə: riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya. X Beynəlxalq elmi-praktik konfransın yazışmalar əsasında məqalələr toplusu. M., "Elm və Təhsil Mərkəzi", 2013,  №10 (10), s.71-78

İbrahimov A.Ş., Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və bitkiliyi üçün yeni məlumatlar // IX Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans "Təhsil, elm və texnologiyanın aktual problemləri", Donetsk, 2013, s. 8-14

Nəbiyeva F.X., Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu düzənliklərində tərəvəz bitkiləri altında torpaqların eko-coğrafi qiymətləndirilməsi // " Elm və Təhsil XXI əsrdə: nəzəriyyə və praktika": VIII Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. mater. Elmi jurnal "Aspect". Donetsk, Ltd "Digital Printing" (C.3), 2013, s. 23-33

İbrahimov A.Ş., Nəbiyeva F.X.  Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüksəkdağ bitkiliyi. Almaniya: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 156 s.

İbrahimov A.Ş., Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikasının  yüksəkdağ florası. Almaniya: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 88 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü (vəsiqə № 139)
Pedaqoji fəaliyyəti 1979-1985-ci illərdə orta məktəbdə coğrafiya-biologiya müəllimi  
Digər fəaliyyəti  1998-ci ildə təsdiq olunmuş “Kür-Araz ovalığı və Arazboyu düzənliklərdə səhralaşma prosesi və onun flora biomüxtəlifliyinə təsiri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası işi müzakirələrdən keçmiş və AAK-a təqdim edilmişdir. 
Təltif və mükafatları 1. 2002-ci ildə Amerika  Bioqrafiya  İnstitutu tərəfindən “İlin Qadını” adına layiq görülmüş diplom verilmişdir.   

2. 2013-cü ildə AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyаsət Heyətinin qərаrı ilə «İlin alimi» fəхri adına layiq görülmüş və diplom verilmişdir.   

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresusrlar İnstitutu Naxçıvan şəhəri, Babək küç.10 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4111741 
Ev tel. (+994 36) 5459636 
Faks  
Elektron poçtu fatmakhanym_58@mail.ru