Aşurov Səfər Hüseyn oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Axaməd kəndi
Təvəllüdü 11.08.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Pedoqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5505.02

Arxeologiya

Naxçıvanın ilk tunc dövrü keramikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

111

 

21


6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Naxçıvanın ilk tunc dövrü abidələrinin tədqiqinin yeni mərhələsi məhz S.H.Aşurov tərəfindən başlanmış və II Kültəpə, Ovçulartəpəsi, Aşağı Daşarx, I Maxta qədim yaşayış yerlərinin tədqiqatlarına əsasən Kür-Araz mədəniyyətinin tarixi xronologiyasına dair yeni elmi mülahizələr irəli sürülmüşdür.

I Maxtada aparılmış tədqiqatların nəticələrinə uyğun olaraq Azərbaycanda inzibati idarəetmənin və dövlətçilik ənənələrinin e.ə.IV minilliyin sonlarından mövcud olduğu mülahizəsinin müəllifi S.H.Aşurovdur.

Oğlanqalada aparılan tədqiqatlar nəticəsində Naxçıvanda ilkin şəhərlərin və dövlət qurumlarının meydana gəlməsi haqqında elmi fikir formalaşmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Нахчыванын илк тунъ дюврц керамикасы. Бакы, 2002, 10 ч.в.

2. Нахчыванда археоложи тядгигатлар (2001-2002-ъи илляр). Бакы, 2003, 7,5 ч.в.

3. Борсунлу курганы. Бакы, 2003, 5 ч.в. Г.Гошгарлы, Н.Мцсейибли.

4. Археоложи мядяниййятляр. Бакы, 2006, 1 ç/v. В.Щ.Ялийев, А.Мяммядова.

5. Овчулартяпяси. Бакы, 2010, 10 ч/в. В.Бахяшялийев, Ъ.Марро.

6. Нахчыванда археоложи тядгигатлар (ЫЫ Кцлтяпя, Ы Махта Кцлтяпяси, Оьлангала вя диэяр абидялярдя апарылан тядгигатларын илкин нятиъяляри). Нахчыван, 2010, 15 ч/в. В.Бахшялийев, Л.Риствет, Щ.Эопник.

7. Гядим Шярур. Бакы, 2012, 466 сящ. Сейидов А.Г., Бахшялийев В.Б., Мяммядов С.М.

8. Новые данные о Куро-Араксской культуре в поселении Кюльтепе II. Всесоюзная конференция Достижения Советской Археологии в XI пятилетке, Баку, 1985, стр. 318-320. А.Г.Сеидов

9. Археологические исследования культурного слоя эпохи ранней бронзы Кюльтепе II (1985 год). Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1985). Баку, Элм, 1986, стр. 10-12. В.Г.Алиев, А.Г.Сеидов.

10. Кцр-Араз мядяниййяти абидяляриндя мифоложи инамларын изи. Эянъ ядябиййатшцнасларын бешинъи республика конфрансы. Бакы, Елм, 1987, с.118-119

11. Археологическое исследование на поселение Махта. Т.д. конференции Великий Октябрь и развитие Археологической науки в Азербайджане. Баку, Элм, 1988. стр. 36-37. А.Г.Сеидов.

12. Новые памятники эпохи ранней бронзы в Нах.АССР. Т.д. конференции Великий Октябрь и развитие Археологической науки в Азербайджане. Баку, Элм, 1988, стр. 37-38.

13. Махта гядим йашайыш йери. Елм вя щяйат, 1988, №4. сящ. 23.

14. Гядим нахышчылыг мядяниййяти. Гобустан, 1988, №4. сящ. 71-72

15. Махта зооморф эил фигурлары. Азярб. ССР ЕА Мярузяляри, 1988, №10. сящ. 73-76. В.Щ.Ялийев

16. Мифик дцнйамызын абидяляри. Фолклор вя мядяниййят. Эянъ филологларын алтынъы республика конфрансынын материаллары. Бакы, 1990. сящ. 23-24.

17. Бабатяпя сярдабяси. Елм вя щяйат, 1990, №4. сящ. 10-11. Я.Бядялов.

18. Шярурун антик дювр абидяляри. Низами Эянъявинин 850 иллийиня щяср едилмиш Азярбайъан тарихи проблемляри цзря эянъ тядгигатчыларын биринъи республика конфрансынын мярузяляри. Бакы, 1991, Ы щисся. сящ. 80-82. Я.Щ.Бядялов.

19. Гарабулаг гябристанлыьы. Азярбайъан дювлят гурулушунун бярпа олунмасы эцнцня щяср олунмуш елми конфрансын ясярляри. Бакы, Елм, 1991. сящ. 9-11.

20. Махта тунъ дюврц йашайыш йерляри. Аз. ЕА Хябярляри. Тарих, фялсяфя, щцгуг серийасы, 1991, №4. сящ. 76-81.

21. Керамика эпохи ранней бронзы Нахичевани. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.и.н.. Баку, 1992. 25 с.

22. Махта тунъ дюврц абидяляри. Азярбайъанда Археолоэийа вя Етнографийа елмляринин сон нятиъяляриня щяср олунмуш елми конфрансын материаллары. Бакы, 1992. сящ. 38-40. В.Щ.Ялийев.

23. Нахчыванын антик дювр кирямитляри. Азярбайъан тарихи мясяляляриня щяср олунмуш елми конфрансын мярузяляри. Бакы, 1992. сящ. 24-27. Я.Бядялов.

24. Кцр-Араз археоложи мядяниййятинин юйрянилмясиндя Нахчыван абидяляринин ролу. Азярбайъан тарихи проблемляри цзря мярузяляр мяъмуяси. Бакы, 1992. сящ. 20-22.

25. Нахчыванда илк тунъ дюврц ибадятэащы. Шярг юлкяляринин мемарлыг проблемляринин тядгиги вя мемарлыг тящсилиня даир бейнялхалг елми конфрансын тезисляри, програмы вя дявятнамяси. Бакы, 1993. сящ. 47. М.М.Сейидов.

26. Дашарх илк тунъ дюврц йашайыш йери. Эюркямли Азярбайъан археологу С.М.Газыйевин анадан олмасынын 100 иллийиня щяср едилмиш елми сессийанын материаллары. Б., 1994. сящ. 11-13. В.Ялийев.

27. Азярбайъанда йени тип гядим дяфн абидяси. Азярбайъан археолоэийасы вя етнографийасы проблемляри. Бакы, 1995. сящ. 43-49. Я.Бядялов.

28. Нахчыванын илк тунъ дюврц даш щейкялтяпашлыьы. Азярбайъан тарихи проблемляринин эянъ тядгигатчыларынын цчцнъц республика елми конфрансынын мярузяляр мяъмуяси, Бакы, 1995. сящ. 52-54.

29. Нахчыванда дяфн абидяляринин арашдырылмасы тарихиндян. Нахчыван тарихинин сящифяляри. Бакы, 1996, сящ. 61-64. Я.Бядялов.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən F/D 01.171 saylı Dissertasiya Şurasının elmi katibi
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Sektor müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 2757275 
Ev tel. (+994 12) 4325970 
Faks  
Elektron poçtu ash.safar@mail.ru