Hüseynov Rauf Vəli oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Göyçay ş.    
Təvəllüdü 12.06.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı1202.01


Analiz və funksional analiz

Furye-Viner çevirməsi nəzəriyyəsinə dair
Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.01.02


Diferensial tənliklər

Kvazi-elliptik tənliklər Həllərin asimptotikası. Spektral xassələri. Sərhəd məsələlərinin həll olunabilirliyi

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


2007

riyaziyyat
Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

53

 

16 

 

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

     -  fəlsəfə doktorlarının sayı

     -  elmlər doktorlarının sayı


1

2

Əsas elmi nailiyyətləri 70-ci illərdə Furye – Viner çevirməsi adlandırılan və funksional Hilbert fəzasında Furye - Planşerel  teoremi kimi tanınan çevirmənin analoqu daxil edilmişdir. Bu çevirmə amerika riyaziyyatçıları Cameron R.H və Martin W.T.  tərəfindən kəsilməz funksiyaların Viner ölçülü fəzalarında daxil edilmişdir.
Bizim tərəfimizdən bu tipli çevirmə Qauss  ölçülü universal topoloji fəzalarda daxil edilmişdir və onun köməyi ilə kvant  mexanikasında rast gələn sonsuz ölçülü  fəzada I tərtib variasiya tənlikləri həll edilmişdir. Sonralar kvazielliptik tənliklər üçün müxtəlif məsələlər, o cümlədən həllin asimptotikası haqqında Fraqmen-Lindelyof  tipli və başqa teoremlər, normal həlloluna bilmə və həllərin hamarlığı haqqında nəticələr alınmışdır. Bundan başqa, kvazi- elliptik diferensial operatorların mənfi spektrinin quruluşu haqqında bir çox vacib teoremlər isbat edilmişdir. Kvazieeliptik məsələlərin tədqiqi hər zaman anizatrop Sobolev fəzalarında Hardi tipli bərabərsizliklərin tətbiqini tələb etdiyindən biz Hardi bərabərsizliyinin müxtəlif anizatrop fəzalarda madifikasiyalarını əldə etmişik. 
Elmi əsərlərinin adları

1. К теории преобразования Фурье- Винера. Вест. Моск. Ун-та. 1969. №4, ст 17-25.

2. Некоторые свойства преобразования Фурье-Винера. Вест. Моск. Ун-та. 1970. №4

3.О решениях квазиэллиптических уравнений в цилиндре, удовлетворяющих условию Неймана на некомпактной части границы, Диф. уравнения 1990. №11, том.26, с. 2004-2006.

4. О гладкости решений одного класса квазиэллиптических уравнений. Вест. Моск. Ун-та. 1992 .№6, с. 10-14.

5. О неравенствах типа Харди и их применениях в теории и квазиэллиптических уравнений Докл. РАН 1993. т. 330. №5, с.542-545.

6. Об анизотропных неравенствах Харди и их применениях, Матем. сб. 1993. т. 184, №6, с.33-66.

7. О спектре квазиэллиптических дифференциальных операторов, Мат. заметки 1993. т. 53, ,№6, ст 145-148.

8. Об оценках решений задачи Неймана для квазиэллиптических уравнений в неограниченных областях, Усп. Мат. наук 1993. т. 49., №1,ст 209-210

9. Краевые задачи для квазиэллиптических уравнений на компактных многообразиях, Дифференциальные уравнения, 1996,т.32, №5,с.704-705

10. Неравенства Харди в функциональных пространствах, содержащих производные нецелого порядка. Матем. заметки, Т.63, вып.5, 1998,ст.673-678.

11. О задаче без начальных условий для уравнения теплопроводности, Матем. заметки т. 76. №6, 2004,ст 824-832.

12. On the number of points of the negative spectrum for quasielliptic operators, Russion Journal of mathematical physics, v. XV, № 3, 2008, p. 316-319.

13.О число точек отрицательного спектра эллиптического оператора. Труды семинара им. И.Г.Петровского вып. 27, 2009,ст 67-73.

14. Об отрицательном спектре эллиптического оператора. Докл. РАН, 2010, т. 430, № 2.

15. Гусейнов Р. В.“Об оценке число точек отрицательного спектра эллиптических операторов” AMEA Məruzələri, 2014, № 2

16. R.V.Hüseynov , A.Y.Akhundov –On an inverse problem for a “weak” system of parabolic equations. AMEA Məruzələri, 2016. №
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyətinin üzvü

2. AMEA-nın müxbir üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 1984-1989 illərdə Az. Texnologiya İnstitutunun “Ali riyaziyyat” kafedrasının müdiri, AMEA RMİ “Funksional analiz” şöbəsinin müdiri, 2002-2005-ci illərdə Türkiyədə Afyon Koca Tepe Universitetində professor 
Digər fəaliyyəti  D 01.111 Dissertasiya şurasının sədr müavini
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri fərmanı
İş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə  küç., 9
Vəzifəsi Riyazi fizika tənlikləri şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5399192
Mobil tel . (+994 50) 6820430 
Ev tel. (+994 12) 4987275  
Faks  
Elektron poçtu raufvh@yahoo.com