Əhmədov Mübariz Məcid oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qazax rayonu, II Şıxlı kəndi 
Təvəllüdü 04.11.1945 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimyaçı 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

02.00.01

Qeyri-üzvi kimya

Kükürd qazının reduksiya prosesinə konversiya qazının tərkibinin təsiri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.17.01

Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası

Yüksək qatılıqlı kükürd qazından  kükürdün alınmasının  fiziki-kimyəvi əsasları və emalı texnologiyası
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

30.06.2001

Qeyri-üzvi kimya
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-      beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
382

 

125


12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 23
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

22

4

Əsas elmi nailiyyətləri 1.Filizçay polimetal sulfid filizinin bir neçə variantda emalı texnologiyası

2. Kükürd qazının reduksiya prosesi üçün ilk dəfə konversiya qazının  təklif edilməsi.

Elmi əsərlərinin adları 1. М.М.Ахмедов, Э.А.Теймурова. «Переработка высокожелезистых сульфидных свинцовых концентратов». Баку. XXI - YNE. 2008. 252 c.

2. М.М.Ахмедов, Е.Б.Гахраманова, А.И.Агаев. Термическое восстановление кислородсодержащего сернистого газа метаном. Журн. Хим. пром., № 6, 2014, с. 10-12

3. E.A.Teymurova, M.M.Ahmadov, S.R.Salimova, N.I.Abbasova. Extractive-photometric method for the determination of silver in the lead concentrates of polymetallic ores. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, № 9-10, 2014

4. S.T.Jafarova, M.M.Akhmadov, A.G.Belous, E.V.Pashkova, V.P.Ivanitski. Phase composition of the ferrite catalyst with the spinel structure and its catalytic activity in the water-gas shift reaction of carbon monoxide. Russian Chemical Bulletin, 2015, issue 2, pp. 332-336.

5. Э.А.Теймурова, М.М.Ахмедов, И.Г.Меликова, Б.С.Валиев. Исследование кинетики окислительно-агломерирующего обжига высокопиритистой свинцовой шихты.//Химическая промышленность. Т. 92, № 3, 2015, с.87-93

6. Теймурова Э.А., Ахмедов М.М., Гейдаров А.А., Велиев Б.С., Касумова Н.М., Джафарова С.Т., Меликова И.Г., Кули-заде Э.С., Бехбудова С.К. Современное состояние и тенденции развития мирового производства и потребления свинца. //Химическая промышленность. 2016. №2. С. 98–108.

7. E.Teymurova, M.Əhmədov “Комплексная переработка высокопиритистых свинцовых концентратов”. Palmarium Аcademic Рublishing, Германия – 2017, 225 с.

8. Е.А.Теймурова. М.М.Ахмедов. Комплексная переработка высокопиритистых свинцовых концентратов. Palmarium Academik Publishing. İSBN 978-620-2-38004-1.2017.p.332.

9. S.T.Jafarova, E.B.Gahramanova, A.I.Agayev, M.M.Ahmadov. Development and study of peoperties of contact masses on the basis of red mud. // Azerbaijan Chemical Journal. 2017.№3. p.28-33.

10. С.Т.Джафарова, Е.Б.Гахраманова, А.И.Агаев, М.М.Ахмедов. Исследования влияния реакционной серосодержащей газовой среды на компоненты катализатора на основе красного шлама-бентонита физическими методами. // Химические проблемы, 2017, №3, с.315-322

11. S.T.Jafarova, E.B.Gahramanova, A.I.Agayev, M.M.Ahmadov. Processing of gaseous sulphur containing inorganic compounds by extraction of sulphur. //Azerbaijan Chemical Journal. 2017. №4. p.64-68

12. Мамедова С.Р., Ахмедов М.М., Рагимли М.А. Влияние некоторых факторов на экстракцию урана хлорированными нафтеновыми кислотами. //Журнал Конденсированные среды и межфазные границы. 2017. т.19, №3, с. 400–407.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Avropa elm cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin professoru
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları "1941-1945 illərin Böyük Vətən Müharibəsi qələbəsinin 20 illik yubileyi" medalı

"Şöhrət ordeni"

Avropa elm cəmiyyətinin diplomları
İş yeri və ünvanı AMEA akademik M.Nağıyev adına  adına  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya  İnstitutu,  AZ1143, Bakı ş., H.Cavid, pr. 113
Vəzifəsi Şöbə müdiri, laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5394125 
Mobil tel . (+994 50) 3259531 
Ev tel. (+994 12) 3728396
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az