| |
Azərbaycanda 1995-ci ildə istifadəyə verilmiş ilk veb-sayt
Tel.:

(994 12) 4322749

Email:

Mezahir2002@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri:

Qeys Cəmşid oğlu Sultanov
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

İşçilərin ümumi sayı:

16

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Aşağı ölçülü kristallarda və sprin şüşələrində struktur və sprin anizotropiyasının maqnit və istilik xassələrinə təsirinin tədqiqi.

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: 

Göstərilmişdir ki, TlFeS2 və TlFeSe2 yarımkeçirici birləşmələri kvazi birölçülü antiferromaqnitdirlər. CoGa2-XFeXO4 (x=0,1÷1) materiaların Messbauer effekti və maqnit qavrayıcılığının temperatur asılılığının tədqiqi göstərmişdir ki, bu materiallar özünü sprin şüşələr kimi aparır.

 

| Rəyasət heyəti | Rəyasət heyətinin strukturu | Bölmələr | İnstitut və Təşkilatlar |
| AMEA-nın prezidentləri | AMEA-nın həqiqi üzvləri | AMEA-nın müxbir üzvləri |
 Copyright © 1995          AMEA  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu            www.ict.az           secretary@iit.ab.az          info@science.az